Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnicy.

Data publikacji strony internetowej: 10.10.2010

Data istotnej aktualizacji: 25.05.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 71 314 26 11 w godzinach pracy urzędu tj. od godziny 7.30 do 15. 30. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnicy, poprzez pocztą elektroniczną na adres olesnica@wroc.wiw.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Inspektoratu znajduje się od ul. 3 Maja. Siedziba znajduje się za bramą przejazdową (tunel) budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy wewnątrz podwórka, wejście po prawej stronie. Do budynku prowadzi jedno wejście, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami – zielone drzwi, wejście bez progowe bezpośrednio z poziomu chodnika. Na wprost jest poczekalnia na której odbywa się obsługa klientów. Po prawej stronie poczekalni jest sekretariat. Toaleta dla klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie poczekalni, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma tłumacza języka migowego. Można wejść z psem przewodnikiem. Nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Wersje archiwalne