Struktura

Regulamin

Regulamin organizacyjny PIW w Oleśnicy 

Działalność statutowa

Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu oleśnickiego obejmuje:

 • zapobieganie chorobom zakazanym zwierząt i ich zwalczanie;
 • badanie zwierząt rzecznych i ich mięsa, badanie zwierząt łownych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej;
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzami i produktami pochodzenia zwierzęcego;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt;
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt;
 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt;
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania.