Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Oleśnicy

tel/fax 071 3142611
e-mail: olesnica@wroc.wiw.gov.pl
NIP: 9111840392Regon: 931950531
godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek 730-1530

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek w godzinach od 15.00 do 16.30.

W przypadku, gdy piątek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Rozdział VIII administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).