Dyplom dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy został nagrodzony przez Inspekcję Pracy za działania w obszarze poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się podczas grudniowej gali podsumowania działań prewencyjnych , promocyjnych oraz konkursów w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu.

Wersje archiwalne

Spotkanie z lekarzami urzędowymi

18 grudnia 2019r. odbyło się doroczne spotkanie z lekarzami urzędowymi połączone ze szkoleniem i  podpisaniem umów na kolejny rok współpracy. Podsumowano bieżący rok pracy. Spotkanie zakończyło się wigilijnym poczęstunkiem i życzeniami świateczno-noworocznymi.

Wersje archiwalne

Ćwiczenia Pryszczyca Oleśnica 2019

W dniach 22-23 października 2019 r. przeprowadzone zostały ćwiczenia terenowe Inspekcji Weterynaryjnej Dolnego Śląska pod kryptonimem ” Pryszczyca Oleśnica 2019″. Patronat nad ćwiczeniami objął Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król oraz Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina. Ćwiczenia przeprowadzono w miejscowości Ligota Polska.

Przedmiotem ćwiczeń były schematy postępowaniu przy zwalczaniu choroby zakaźnej, na przykładzie pryszczycy. W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Inspektoratów Weterynarii Dolnego Śląska. W ćwiczenia zaangażowane były straże i służby powiatowe: Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Polskiej, Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Przedstawiciele Zespołów Kryzysowych Gminy Oleśnica oraz Powiatu Oleśnickiego,Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Z poziomu wojewódzkiego uczestniczyli przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji.

Ćwiczenia były okazją do przypomnienia kompetencji poszczególnych uczestników działania kryzysowego oraz komunikacji miedzy nimi. Etap praktyczny ćwiczeń przeprowadzono dzięki uprzejmości właścicieli czterech gospodarstw hodowlanych w Ligocie Polskiej. Szczególną uwagę zwracano na zasady bioasekuracji gospodarstw oraz osób ćwiczących wchodzących i wychodzących z gospodarstw zapowietrzonych , zagrożonych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy dziękuje wszystkim uczestnikom ćwiczeń za zaangażowanie i udział. Szczególne podziękowania kieruję do właścicieli gospodarstw, którzy umożliwili swobodny dostęp do swoich siedzib. Zajęcie zorganizowano staraniem pracowników Inspektoratu Weterynarii w Oleśnicy za co bardzo im dziękuję.

Dzięki wysiłkowi kolegów Tadeusza Partyki i Pawła Wiercińskiego powstał poniższy materiał filmowy.

Wersje archiwalne

Postępowanie z martwym zwierzęciem domowym

                                                                                    Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

 

 

Wcześniej czy później właściciel psa, kota, fretki czy innego zwierzęcia domowego musi zmierzyć się z problemem zwłok padłego bądź uśpionego zwierzęcia, bowiem to na nim spoczywa obowiązek i odpowiedzialność zgodnego
z prawem jego usunięcia.

Postępowanie ze zwłokami zwierzęcia zostało uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (
Dz.U.UE.L.2009.300.1 z dnia 2009.11.14) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.2011.54.1
z dnia 2011.02.26).
 

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są kategoryzowane na podstawie analizy ryzyka, jako materiały kategorii 1, 2 lub 3 (materiały szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka). Zwłoki padłych zwierząt domowych zaliczono do ubocznych produktów zwierzęcych kategorii 1 podlegających usunięciu.

Powyższe rozporządzenia określają sposób postępowania z ubocznymi produktami zwierzęcymi polegający m. in. na przetworzeniu w drodze sterylizacji ciśnieniowej w zakładzie utylizacyjnym kategorii 1, a następnie poddaniu procesowi spalenia lub współspalenia.

Ustawodawca przewidział również możliwość grzebania całych lub spopielonych prochów zwierząt domowych na zatwierdzonych grzebowiskach dla zwierząt domowych. Grzebowiska dla zwierząt domowych, których obecnie w Polsce funkcjonuje 14 (link poniżej) zatwierdza decyzją administracyjną powiatowy lekarz weterynarii po uprzedniej zgodzie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Cmentarz musi spełniać warunki gwarantujące, że zakopanie padłych zwierząt na danym terenie nie zagraża zdrowiu zwierząt i ludzi, musi być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, jak również zwierząt dzikich i domowych oraz przed zanieczyszczeniem wód gruntowych. Właściciel może umieścić zwłoki na cmentarzu dla zwierząt, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo lub po uprzedniej kremacji.

Ponadto funkcjonują podmioty transportowe zajmujące się działalnością polegającą na odbieraniu martwych zwierząt od ich właścicieli i wywózką do zakładów czasowo składujących (wykaz w Sekcji I: Zakłady pośrednie – link do Rejestru podmiotów utylizacyjnych) bądź bezpośrednio do zakładów utylizacyjnych (wykaz w Sekcji IV: Zakłady przetwórcze – link do Rejestru podmiotów utylizacyjnych).
Z usług podmiotów transportujących korzystają również  lecznice weterynaryjne.

 

 

Również większość podmiotów funkcjonujących jako zakłady gospodarki komunalnej czy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta posiada uprawnienia do odbioru i czasowego składowania zwłok zwierząt domowych, które następnie przekazują  je do zakładów utylizacyjnych.

 

Właściciel padłego bądź uśpionego zwierzęcia ma zatem możliwość decyzji
w zakresie postępowania ze zwłokami. Może zwrócić się o pomoc do  lekarza weterynarii, który wskaże mu podmioty usługowe, odbierające zwierzę bezpośrednio z domu lub pozostawić je w lecznicy weterynaryjnej, w przypadku posiadania przez nią warunków  przechowania zwłok do czasu odbioru przez uprawniony podmiot. Również niektóre schroniska dla zwierząt prowadzą usługową zbiórkę zwierząt spoza schroniska, które następnie przekazują do utylizacji (wykaz uprawnionych zakładów leczniczych i schronisk dla zwierząt znajduje się w ww. Sekcji I: zakłady pośrednie).

 

Reasumując właściciel padłego/uśpionego zwierzęcia ma następujące drogi postępowania:

– przekazać zwierzę do firmy transportującej uboczne produkty zwierzęce,

– przekazać zwierzę do zakładu pośredniego, (np. zakładu gospodarki komunalnej, schroniska),

– pozostawić zwierzę w lecznicy, która dysponuje możliwością czasowego przechowania zwłok, które następnie odbiera uprawniony podmiot,

– umieścić zwierzę na grzebowisku (cmentarzu) dla zwierząt.

 

Nadzorem nad podmiotami prowadzącymi działalność polegającą na usuwaniu ubocznych produktów zwierzęcych (w tym padłych zwierząt domowych) zajmują się powiatowi lekarze weterynarii, u których można uzyskać wszelkie niezbędne informacje w omawianym zakresie.

 

 

Przydatne linki:

  1. Rejestr podmiotów utylizacyjnych (w tym zakładów pośrednich Sekcja I i transportujących uboczne produkty zwierzęce Sekcja XIII) – źródło: strona internetowa Głównego Lekarza Weterynarii: https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl,

 

  1. Wykaz zatwierdzonych cmentarzy dla zwierząt domowych – źródło: strona internetowa Głównego Lekarza Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/utylizacja—podmioty-nadzorowane-przez-inspekcje-weterynaryjna,

 

  1. Adresy i telefony Powiatowych Lekarzy Weterynarii woj. dolnośląskiego – źródło: strona internetowa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii: http://wroc.wiw.gov.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=25&Itemid=42.