Wymagania dla hodowców kur nieśnych

Podstawy prawne:

Ustawa o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz.1002 z  późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 5 poz. 344)

Dyrektywa Rady 1999/74/WE  z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek

Rozporządzenie Komisji (WE) 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia rady( WE) nr  1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

W kurniku, w którym utrzymuje się kury nioski:

 • jest zapewniony dostęp światła naturalnego – okna rozmieszcza się w sposób umożliwiający równomierne oświetlenie całego kurnika;
 • jest zastosowane oświetlenie sztuczne – kurnik oświetla się w rytmie dobowym tak, aby około 1/3 doby stanowiło nieprzerwany okres ciemności oraz występowały okresy przyciemniania odpowiadające zmierzchowi.
 • kurnik dla kur niosek, jego wyposażenie oraz sprzęt czyści się i odkaża przed każdym umieszczeniem w nim nowej partii kur niosek;
 • odchody usuwa się regularnie, a padłe kury nioski – co najmniej raz na dobę
 • w kurniku dla kur niosek minimalizuje się poziom hałasu

 

Kury nioski utrzymywane w systemie klatkowym

Klatkę konstruuje się tak, aby:

 • uniemożliwić ucieczkę kur niosek;
 • wyeliminować możliwość urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień u kur niosek;
 • zapewnić osobie obsługującej swobodne wyjmowanie i wkładanie kur niosek do klatki.
 • Podłogę klatki wykonuje się w sposób zapewniający podtrzymywanie wszystkich zwróconych ku przodowi pazurów nóg kur niosek, a jej nachylenie nie może być większe niż 8° lub 14 %.

 

Klatka zmodyfikowana powinna być wyposażona w :

 • pojemnik na paszę, którego minimalną długość ustala się, mnożąc 0,12 m przez liczbę kur niosek w klatce;
 • urządzenia do pojenia: pojemnik na wodę, którego minimalną długość ustala się, mnożąc 0,12 m przez liczbę kur niosek w klatce, lub co najmniej 2 poidła kropelkowe lub kubeczkowe, dostępne dla każdej kury nioski w klatce;
 • gniazdo;
 • grzędy, których minimalną długość ustala się, mnożąc 0,15 m przez liczbę kur niosek w klatce;
 • ściółkę w ilości umożliwiającej kurom nioskom dziobanie i grzebanie;
 • urządzenie do skracania pazurów;
 • powierzchnia klatki w przeliczeniu na kurę nioskę powinna wynosić co najmniej 0,075 m2, przy czym powierzchnia klatki bez gniazda powinna wynosić co najmniej 0,06 m2, a powierzchnia całkowita klatki powinna wynosić co najmniej 0,2 m2.

 Wymiary powierzchni klatki bez gniazda powinny wynosić:

 • szerokość – co najmniej 0,3 m;
 • wysokość – co najmniej 0,45 m, przy czym nachylenie podłogi – nie więcej niż 8° lub 14 %.
 • wysokość klatki, z wyłączeniem powierzchni użytkowej, powinna wynosić co najmniej 0,2 m.
 • odległość między rzędami klatek powinna wynosić co najmniej 0,9 m, a odległość między podłogą w kurniku a pierwszym poziomem klatek powinna wynosić co najmniej 0,35 m.
 • w przypadku gdy w kurniku dla kur niosek są zainstalowane co najmniej 2 poziomy klatek, to wyposaża się go w urządzenia i sprzęt umożliwiające sprawdzanie wszystkich klatek oraz ułatwiające usuwanie z nich kur niosek.

Przepisy przejściowe

System klatek niezmodyfikowanych, które można użytkować do dnia do 31 grudnia 2011 roku

Klatkę wyposaża się w:

 • pojemnik na paszę, którego minimalną długość linii brzegu ustala się, mnożąc 0,1 m przez liczbę kur niosek w klatce
 • urządzenia do pojenia: pojemnik na wodę, którego minimalną długość ustala się, mnożąc 0,1 m przez liczbę kur niosek w klatce, lub co najmniej 2 poidła kropelkowe lub kubeczkowe, dostępne dla każdej z kur niosek w klatce
 • urządzenie do skracania pazurów
 • powierzchnia klatki w przeliczeniu na kurę nioskę powinna wynosić co najmniej 0,055 m2
 • wysokość klatki powinna wynosić co najmniej 0,4 m na 65 % jej powierzchni, nie mniej jednak niż 0,35 m w dowolnym jej punkcie

Alternatywne system chowu – ściółka

 • maksymalna obsada kur niosek na m2 powierzchni użytkowej podłogi w kurniku powinna wynosić 9 sztuk;
 • do dnia 31 grudnia 2011 r. maksymalna obsada kur niosek na m2 powierzchni kurnika może wynosić 12 sztuk;
 • ściółka powinna zajmować co najmniej 1/3 powierzchni podłogi w kurniku, przy czym powierzchnia ściółki w przeliczeniu na jedną kurę nioskę powinna wynosić co najmniej 0,025 m2;
 • urządzenia do karmienia i do pojenia:
  • liniowe pojemniki na paszę, których minimalną długość linii brzegu ustala się, mnożąc 0,1 m przez liczbę kur niosek w tym kurniku, lub
  • kołowe pojemniki na paszę, których minimalną długość linii brzegu ustala się, mnożąc 0,04 m przez liczbę kur niosek w tym kurniku;
  • liniowe pojemniki na wodę, których minimalną długość linii brzegu ustala się, mnożąc 0,025 m przez liczbę kur niosek w tym kurniku, lub
  • kołowe pojemniki na wodę, których minimalną długość linii brzegu ustala się, mnożąc 0,01 m przez liczbę kur niosek w tym kurniku, lub
  • poidła kropelkowe lub kubeczkowe, przy czym poidło powinno przypadać nie więcej niż na 10 kur niosek, lub
  • co najmniej 2 poidła kropelkowe lub kubeczkowe dostępne dla każdej kury nioski, w przypadku podłączenia poideł do sieci wodociągowej;
 • gniazda pojedyncze lub grupowe, przy czym w przypadku stosowania:

gniazd pojedynczych gniazdo powinno przypadać nie więcej niż na 7 kur niosek,

gniazd grupowych obsada na m2 powierzchni gniazda powinna wynosić nie więcej niż 120 kur niosek;

 • grzędy nieposiadające ostrych krawędzi, umieszczone nad powierzchnią niepokrytą ściółką, których minimalną długość ustala się, mnożąc 0,15 m przez liczbę kur niosek w tym kurniku, przy czym:
 • odległość między grzędami, mierzona w płaszczyźnie poziomej, powinna wynosić co najmniej 0,3 m,
 • odległość pomiędzy grzędą a ścianą, mierzona w płaszczyźnie poziomej, powinna wynosić co najmniej 0,2 m ;
 • nie więcej niż 4 poziomy
 • wysokość między poziomami powinna wynosić co najmniej 0,45 m;
 • poziomy ustawia się tak, aby zapobiec spadaniu odchodów tych kur i niezjedzonych resztek paszy na niższy poziom;
 • urządzenia do karmienia i pojenia umieszcza się w sposób umożliwiający każdej z tych kur jednakowy dostęp do tych urządzeń.

System chowu wolnowybiegowy:

 • wyposażenie wewnątrz kurnika jak powyżej;
 • kurnik dla kur niosek wyposaża się w kilka otworów wyjściowych, które rozmieszcza się równomiernie na całej długości kurnika.
 • wymiary otworu powinny wynosić:
 • wysokość – co najmniej 0,35 m;
 • szerokość – co najmniej 0,4 m, przy czym całkowita szerokość otworów w przeliczeniu na 1 000 kur niosek powinna wynosić co najmniej 2 m.
 • powierzchnia wybiegu dostosowana do liczby niosek oraz rodzaju gruntu, tak aby zapobiec jego skażeniu, wybieg musi być w przeważającej części porośnięty roślinnością i nie może być wykorzystywany do innych celów z wyjątkiem sadów, obszarów leśnych oraz terenu wypasania zwierząt gospodarskich;
 • maksymalna gęstość obsady nie może być większa niż 2 500 kur na hektar powierzchni wybiegu dostępnej dla kur lub jedna kura na każde 4 m ²
 • powierzchnia wybiegów nie może przekraczać promienia 150 m od najbliższego otworu wyjściowego budynku, jednak dopuszczalny jest zasięg 350 m od najbliższego otworu wejściowego pod warunkiem, że na całej przestrzeni wybiegu równomiernie rozmieszczona jest wystarczająca liczba schronień, przy czym na jednym hektarze są przynajmniej 4 schronienia;
 • na wybiegu zapewnia się dostęp do urządzeń do pojenia
 • ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi

٭٭٭