Wymagania dla hodowców brojlerów kurzych

Ochrona zwierząt – kurczęta brojlery
Nowelizacja ustawy i nowe rozporządzenia wykonawcze

 • USTAWA

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt  (Dz. U. Nr 79, poz. 668 )

 

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane  ( Dz. U. Nr 223, poz. 1784 )

 

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia( Dz. U. Nr 210, poz. 1620 )

 

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 56, poz.344 )

Powyższe przepisy weszły w życie z dniem 30 czerwca 2010 r.

 

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 171, poz. 1157 )

 

Ustawa i rozporządzenia wdrażają zapisy:

DYREKTYWY RADY 2007/43/WE

z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa

 

Ogólne wymagania dotyczące wszystkich hodowców bez względu na wielkość obsady kurcząt w kurniku

Opiekę nad kurczętami sprawuje POSIADACZ KURNIKA samodzielnie lub

OPIEKUNOWIE, czyli osoby które:

 1. odbyły szkolenie w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów lub
 2. sprawowały opiekę nad kurczętami brojlerami nieprzerwanie od dnia 30 czerwca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., lub
 3. odbyły szkolenie w zakresie warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich, przeprowadzone w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., wraz  z zaświadczeniem potwierdzającym  ukończenie szkolenia, lub
 4. są absolwentami zawodowych szkół prowadzących kształcenie w zawodach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, lub
 5. są absolwentami kierunków szkół wyższych: weterynarii, zootechniki lub rolnictwa

 

Dokumentacja prowadzona jest dla każdego kurnika przez posiadacza kurnika lub opiekuna i powinna zawierać następujące informacje:

 

 • liczba wprowadzonych kurcząt brojlerów,
 • powierzchnia użytkowa,
 • liczba padłych kurcząt brojlerów stwierdzonej podczas każdej kontroli i przyczynach ich śmierci,
 • liczba kurcząt brojlerów uśmierconych i przyczynach ich uśmiercenia,
 • liczba kurcząt brojlerów pozostałych w stadzie po sprzedaży lub po uśmierceniu,
 • nazwa mieszańca kurcząt brojlerów, jeżeli jest znana,
 • dokumentacja przechowywana przez 3 lata od dnia umieszczenia kurcząt brojlerów w kurniku
 • udostępniana jest do wglądu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii

 

Obecnie dopuszczona podstawowa obsada kurnika to 33 kg  łącznej masy żywych kurcząt w przeliczeniu  na m² powierzchni użytkowej, obsada może być zwiększona po spełnieniu przez hodowcę pewnych warunków

 

Ustalenie poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku

 • obsada – łączna masa żywych kurcząt brojlerów w przeliczeniu na 1 m2 stale dostępnej im powierzchni użytkowej wyłożonej ściółką;
 • łączna masa kurcząt nie może przekroczyć obsady maksymalnego zagęszczenia;
 • ważenie następuje w siódmym dniu życia kurcząt;
 • następnie każdego siódmego dnia kończącego kolejny tydzień ich życia poprzez zważenie co najmniej 1 % losowo wybranych kurcząt znajdujących się tego dnia w kurniku na tej samej powierzchni użytkowej;
 • obliczenie średniej masy zważonych kurcząt,
 • pomnożenie średniej masy zważonych kurcząt przez liczbę kurcząt znajdujących się w kurniku na tej samej powierzchni użytkowej i podzielenie przez stale dostępną im powierzchnię użytkową wyłożoną ściółką, wyrażoną w m2

w dniu wysłania kurcząt do ubojni dokonuje się:

 • obliczenia średniej masy kurcząt wysyłanych do ubojni
 • pomnożenie średniej masy kurcząt wysyłanych do ubojni przez liczbę kurcząt znajdujących się w kurniku na tej samej powierzchni użytkowej i podzielenie przez stale dostępną im powierzchnię użytkową wyłożoną ściółką, wyrażoną w m2.

Wskaźnik śmiertelności dziennej:

liczba kurcząt brojlerów padłych / uśmierconych

w kurniku tego samego dnia / liczba kurcząt brojlerów znajdujących się w kurniku* 100

 • skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej = suma wskaźników śmiertelności dziennej

Kurczęta brojlery dogląda się co najmniej dwa razy dziennie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na objawy wskazujące na obniżony poziom ich dobrostanu lub zdrowia.

 • Kurczęta brojlery, które mają poważne urazy, uszkodzenia ciała lub wykazują wyraźne objawy zaburzeń stanu zdrowia, takie jak trudności w chodzeniu, poważne puchliny brzuszne lub wady rozwojowe mogące być przyczyną cierpień, poddaje się leczeniu lub natychmiastowemu ubojowi, o czym informuje się powiatowego lekarza weterynarii.

W kurniku, w którym utrzymuje się kurczęta brojlery:

 • stosuje się oświetlenie sztuczne oświetlające co najmniej 80 % powierzchni użytkowej, którego natężenie, mierzone na poziomie oka ptaka, wynosi co najmniej 20 lux;
 • lekarz weterynarii może dopuścić czasowe ograniczenie poziomu natężenia oświetlenia;
 • w okresie 7 dni od dnia umieszczenia kurcząt brojlerów w kurniku, a także w okresie 3 dni przed przewidywanym dniem ich uboju oświetlenie dostosowuje się do 24-godzinnego rytmu, z okresami zaciemnienia trwającymi co najmniej 6 godzin ogółem i co najmniej z jednym okresem nieprzerwanego zaciemnienia trwającym przynajmniej 4 godziny, z wyłączeniem okresów przyciemniania;
 • kurczętom brojlerom zapewnia się stały dostęp do paszy albo ich karmienie przeprowadza się w okresach oświetlenia, a w przypadku kurcząt przeznaczonych do uboju ostatnie karmienie przeprowadza się nie później niż na 12 godzin przed ich ubojem;
 • kurczętom brojlerom zapewnia się stały dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • w kurniku dla kurcząt brojlerów minimalizuje się poziom hałasu;
 • przed każdym umieszczeniem w nim nowego stada kurcząt brojlerów: czyszczenie i odkażanie kurnika dla kurcząt brojlerów, wyposażenie i sprzętu, wymiana ściółki

 

Posiadacz kurnika lub opiekunowie mogą zwiększyć obsadę kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są utrzymywane te kurczęta, jeżeli:

 • są spełnione wymagania dotyczące zwiększenia obsady kurcząt brojlerów w kurniku
 • powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na lokalizację kurnika, w którym są utrzymywane kurczęta brojlery, co najmniej 15 dni przed umieszczeniem stada w tym kurniku, podając planowany poziom obsady.

 

Kurczęta brojlery mogą być utrzymywane w kurniku, w którym maksymalne zagęszczenie obsady wynosi 39 kg/m2,  jeżeli:

 • kurnik spełnia wymagania dla 33 kg/m2
 • powiadamia o zamiarze zwiększenia obsady PLW co najmniej 15 dni przed umieszczeniem stada w kurniku
 • posiadacz kurnika lub opiekun prowadzi, przechowuje, aktualizuje i udostępnia dokumentację zawierającą szczegółowe opisy systemu produkcji, a w szczególności:
 • plan kurnika, w tym wymiary powierzchni użytkowej,
 • opis systemu wentylacji oraz, jeżeli to konieczne, schładzania i ogrzewania wraz z jego lokalizacją,
 • plan wentylacji zawierający docelowe parametry jakości powietrza, takie jak prędkość przepływu powietrza i temperatura,
 • informacje dotyczące:

–  systemów karmienia i pojenia oraz ich lokalizacji,

–  systemów alarmowych i awaryjnych systemów zasilania w przypadku awarii wyposażenia elektrycznego lub mechanicznego niezbędnego dla zdrowia i dobrostanu zwierząt,

 • informacje o typie używanej podłogi i ściółki;
 • kurnik ten jest wyposażony w system wentylacji

oraz jeżeli to konieczne, systemy ogrzewania i schładzania, które zapewniają, że:

stężenie mierzone na poziomie głów kurcząt:

–  amoniaku (NH3) nie przekracza 20 ppm,

–  dwutlenku węgla (CO2) nie przekracza 3 000 ppm

 • temperatura wewnątrz tego kurnika nie przekracza temperatury na zewnątrz więcej niż o 3 °C, jeżeli temperatura na zewnątrz kurnika mierzona w cieniu przekracza 30 °C,
 • średnia wilgotność względna mierzona wewnątrz kurnika w okresie 48 godzin nie przekracza 70 %, jeżeli temperatura na zewnątrz kurnika jest niższa niż 10 °C.

 

 • posiadacz kurnika lub opiekun niezwłocznie przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na lokalizację kurnika dla kurcząt brojlerów informacje o wszelkich zmianach dotyczących tego kurnika, wyposażenia lub procedur mogących wywrzeć wpływ na dobrostan kurcząt brojlerów;

 

 

Kurczęta brojlery mogą być utrzymywane w kurniku, w którym maksymalne zagęszczenie obsady wynosi 42 kg/m2, jeżeli:

 • kurnik ten spełnia wymagania dla 39 kg/m2
 • kontrole gospodarstwa, przeprowadzone w okresie ostatnich 2 lat przez Powiatowego Lekarza Weterynarii nie wykazały żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt,
 • w przypadku, gdy w okresie ostatnich 2 lat taka kontrola nie została przeprowadzona, lekarz ten przeprowadza ją niezwłocznie
 • wskaźnik śmiertelności dziennej < 1%
 • skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej, co najmniej w siedmiu kolejno sprawdzonych stadach z tego kurnika, wynosi poniżej wartości 1 % + 0,06 % pomnożonej przez wiek stada w dniu uboju podany w dniach
 • w przypadku gdy wartość skumulowanego wskaźnika śmiertelności dziennej co najmniej w siedmiu kolejno sprawdzonych stadach z kurnika wynosi powyżej wartości

1 % + 0,06 % pomnożonej przez wiek stada w dniu uboju podany w dniach, obsada może zostać zwiększona, jeżeli z wyjaśnień posiadacza kurnika lub opiekuna wynika, że wyższa wartość skumulowanego wskaźnika śmiertelności dziennej powstała niezależnie od woli posiadacza kurnika lub opiekuna