Ubój cieląt(do 6 m-ca życia), owiec i kóz w gospodarstwie na użytek własny

Warunkiem uboju jest spełnienie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, warunków uboju i badania poubojowego mięsa. Na 24 godziny przed ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich lub prowadzący gospodarstwo na terenie którego będzie ubite inne niż utrzymywane w tym gospodarstwie zwierzęta, informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii na piśmie (według załącznika 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia) o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz, w informacji musi się znaleźć oświadczenie o zutylizowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego.

UWAGA!!! Ubój bydła powyżej 6 miesięcy jest niedopuszczalny poza rzeźnią.
Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku cieląt do ( 6 miesiąca życia) są:
1) migdałki
2) jelita od dwunastnicy do odbytnicy
3) krezka
4) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.
Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) są:
1) jelito biodrowe
2) śledziona
3) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.
Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (powyżej 12 miesiąca życia) są:
1) rdzeń kręgowy
2) czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi
3) jelito biodrowe
4) migdałki
5) śledziona
6) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.
Jednocześnie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie:
– uboju może dokonać przyuczony ubojowiec, po pozbawieniu zwierzęcia świadomości,
– zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności,
– fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR w Sycowie,
– zwrócić paszport w przypadku cielęcia oraz zniszczyć kolczyki ubitych zwierząt we własnym zakresie,

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.