Procedura rejestracji niektórych podmiotów sektora spożywczego

ZAKŁADY PODLEGAJĄCE REJESTRACJI

 • zakłady prowadzące sprzedaż bezpośrednią w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy oraz rozporządzenia MRiRW z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej;
 • zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną w rozumieniu art. 13 ustawy oraz rozporządzenia MRiRW z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
 • przedsiębiorstwa zajmujące się konfekcjonowaniem miodu,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się transportem produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • zakłady zajmujące się składowaniem produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie muszą być przechowywane w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze ,
 • zakłady wytwarzające żywność, w skład której wchodzą zarówno produkty pochodzenia roślinnego jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (np. lody na bazie mleka w proszku, zupy, sosy, pizza, przetwory i mrożonki mięsno-warzywne),
 • punkty skupu dziczyzny,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie pośredniczenia w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego
 • fermy kur niosek.

 

PROCEDURA REJESTRACJI ZAKŁADÓW

 1. Podmiot prowadzący działalność rejestrowaną zgodnie z art. 20 ustawy oraz art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) 852/2004, za wyjątkiem zakładów opisanych w literze C pkt. 4 i 7-9 sporządza projekt technologiczny zakładu w zakresie przewidzianym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2006 r. w sprawie projektu technologicznego zakładu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 415 z późn. zm.) i przesyła go wraz z wnioskiem o wpis do rejestru PLW.

 

 1. Do wniosku załącza się informacje dotyczące zakresu, wielkości produkcji oraz rodzaju produktów, które mają być produkowane w zakładzie. Projekt technologiczny, podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji administracyjnej, o ile odpowiada przepisom szczegółowym określonym w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym wymogów, jakim powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego. Zatwierdzenie projektu technologicznego w drodze decyzji administracyjnej powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w tej sprawie.

 

 1. Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w części C, pkt 1 – 9, podmiot składa wniosek o wpis do rejestru zakładów oraz wniosek o rejestrację zakładu, który zawiera:
 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 • określenie rodzaju i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie,
 • określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność.

 

Do wniosku powinny być dołączone dokumenty:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo
 • zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, albo
 • kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej – w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności zwierające numer identyfikacyjny gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich.