POSTĘPOWANIE Z PADŁYMI ZWIERZĘTAMI GOSPODARSKIMI

Zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. Nr 213 poz. 1342 z póź. zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz (w zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko właściciela zwierzęcia, numer kolczyka, datę urodzenia oraz datę i godzinę padnięcia zwierzęcia, przyczynę padnięcia).

Zgłosić do zakładu utylizacyjnego odbiór padliny z gospodarstwa:

  • FARMUTIL HS, zbiornica Prusice, tel. 071 312 62 38
  • SARIA Polska, zbiornica Osetnica, tel. 076 818 86 43

 

W ciągu 7 dni od padnięcia zgłosić zdarzenie w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem wyrejestrowania zwierzęcia oraz zwrócenia paszportu.

 

Padłe świnie posiadacz zwierzęcia zgłasza bezpośrednio do zakładu utylizacyjnego oraz do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Padłe konie posiadacz zwierzęcia zgłasza bezpośrednio do zakładu utylizacyjnego oraz zwraca paszport konia do wydawcy dokumentu.

Padły drób podlega unieszkodliwieniu w zakładzie utylizacyjnym,  posiadacz zwierząt winien mieć stosowną umowę na utylizację padłych ptaków, masowe padnięcia drobiu należy niezwłocznie zgłaszać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia hodowli celem wykluczenia chorób zwalczanych z urzędu.