Wysoce zjadliwa Grypa Ptaków (HPAI)

Uwaga hodowcy drobiu, rośnie zagrożenie wystąpienia i szerzenia się ognisk HPAI. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy poleca stosowanie się do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 poz. 768). Podstawowe zasady bioasekuracji to:

– utrzymywanie drobiu bez kontaktu z ptakami dzikimi

– pojenie i karmienie drobiu w miejscach niedostępnych dla dzikich ptaków

– przechowywanie paszy i ściółki w miejscach zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków

– zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii utrzymywanego drobiu

 

Posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia PLW o wystąpieniu niepokojących objawów u drobiu tj.:

– zwiększonej śmiertelności

– spadku pobierania paszy i wody

– nagłego spadku nieśności

– duszności, biegunki

 

Wersje archiwalne

Rozszerzenie strefy ASF o Dziadową Kłodę

Od dnia 22 grudnia 2022 roku obowiązuje nowy załącznik do Rozporządzenia 2021/605, który włącza do obszaru objętego ograniczeniami II w związku z występowaniem ASF, tak zwanej strefy różowej gminę Dziadowa Kłoda. Każdy posiadacz świń zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji. Każdej sprzedaży świń musi towarzyszyć zgoda Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy, w formie pisemnej decyzji. Na 7 dni przed przemieszczeniem należy złożyć wniosek w siedzibie PIW Oleśnica.

mapa

 

Wersje archiwalne

Obowiązek dla podmiotów zarejestrowanych

Szanowni Państwo,                      

 

w związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, uprzejmie informuję o ustawowym obowiązku wynikającym z art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego, wszystkie podmioty prowadzące swoją działalność na podstawie decyzji o: wpisie do rejestru, zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu i przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia, wydanych przed wejściem w życie ww. ustawy, zobowiązane są do złożenia oświadczenia zawierającego dane, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, tj.:

 

  • imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer został nadany,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada;

 

Zgodnie z ww. normą, przedmiotowe oświadczenia podmioty zobowiązane są złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej, tj. do 11.02.2023 r. , a następnie oświadczenia te powinny zostać dołączone do akt znajdujących się w powiatowych inspektoratach weterynarii.

Poniżej wzór oświadczenia:

Oświadczenie.doc

Oświadczenie.pdf

Wersje archiwalne

Miejsca szczepień i chipowania zwierząt z Ukrainy

Gabinet Weterynaryjny Jarosław Mazur

ul. 3 Maja 36, Oleśnica

tel. 601552275

 

Gabinet Weterynaryjny B. G. Wet Grzegorz Grobelny

ul. Długa 30, Twardogóra

tel. 600660686

 

Przychodnia dla zwierząt Jerzy Wojciechowski

ul. Kolejowa 40, Syców

tel. 605069061

 

Gabinet Weterynaryjny DOWET Adrian Zawiaja

ul. Oleśnicka 23, Dobroszyce

tel. 503313844

Wersje archiwalne