Wysoce zjadliwa Grypa Ptaków (HPAI)

Uwaga hodowcy drobiu, rośnie zagrożenie wystąpienia i szerzenia się ognisk HPAI. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy poleca stosowanie się do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 poz. 768). Podstawowe zasady bioasekuracji to:

– utrzymywanie drobiu bez kontaktu z ptakami dzikimi

– pojenie i karmienie drobiu w miejscach niedostępnych dla dzikich ptaków

– przechowywanie paszy i ściółki w miejscach zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków

– zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii utrzymywanego drobiu

 

Posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia PLW o wystąpieniu niepokojących objawów u drobiu tj.:

– zwiększonej śmiertelności

– spadku pobierania paszy i wody

– nagłego spadku nieśności

– duszności, biegunki

 

Wersje archiwalne

Rozszerzenie strefy ASF o Dziadową Kłodę

Od dnia 22 grudnia 2022 roku obowiązuje nowy załącznik do Rozporządzenia 2021/605, który włącza do obszaru objętego ograniczeniami II w związku z występowaniem ASF, tak zwanej strefy różowej gminę Dziadowa Kłoda. Każdy posiadacz świń zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji. Każdej sprzedaży świń musi towarzyszyć zgoda Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy, w formie pisemnej decyzji. Na 7 dni przed przemieszczeniem należy złożyć wniosek w siedzibie PIW Oleśnica.

mapa

 

Wersje archiwalne

Obowiązek dla podmiotów zarejestrowanych

Szanowni Państwo,                      

 

w związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, uprzejmie informuję o ustawowym obowiązku wynikającym z art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego, wszystkie podmioty prowadzące swoją działalność na podstawie decyzji o: wpisie do rejestru, zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu i przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia, wydanych przed wejściem w życie ww. ustawy, zobowiązane są do złożenia oświadczenia zawierającego dane, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, tj.:

 

  • imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer został nadany,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada;

 

Zgodnie z ww. normą, przedmiotowe oświadczenia podmioty zobowiązane są złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej, tj. do 11.02.2023 r. , a następnie oświadczenia te powinny zostać dołączone do akt znajdujących się w powiatowych inspektoratach weterynarii.

Poniżej wzór oświadczenia:

Oświadczenie.doc

Oświadczenie.pdf

Wersje archiwalne