RSS
A A A K
SmodBIP

Badanie mię™sa na użytek własny


Na 24 godziny przed ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich informuje lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.
Bezwzglę™dnie obowię…zuje nakaz badania na wś‚oś›nie mię™sa świń„ i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mię™sa dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na użytek własny. Próbę™ do badania pobiera:
– urzę™dowy lekarz weterynarii w przypadku gdy tusza podlega badaniu poubojowemu
– posiadacz mię™sa w przypadku dzików i uboju zwierząt na terenie własnego gospodarstwa
Sposób pobierania próbek mię™sa do badania i zasady dostarczania do urzę™dowego lekarza weterynarii. Sposób pobierania próbek mię™sa
1. U świń„ domowych:
1) pobiera się™ kilka próbek mię™sa, kaśźda wielkoś›ci orzecha laskowego, z miꙶ›ni obu filarów przepony w przejś›ciu do czꙶ›ci ś›cię™gnistej;
2) ś‚ę…czna masa pobranych próbek nie powinna być‡ mniejsza niśź 50 g.
2. U dzików:
1) pobiera się™ sześ›ę‡ próbek mię™sa, kaśźda wielkoś›ci orzecha laskowego, po jednej próbce z:
a) miꙶ›ni kaśźdego filaru przepony w przejś›ciu do czꙶ›ci ś›cię™gnistej,
b) miꙶ›ni śźuchwowych,
c) miꙶ›ni przedramienia,
d) miꙶ›ni mię™dzyśźebrowych,
e) miꙶ›ni ję™zyka;
2) jeśźeli nie mośźna pobrać‡ próbek z niektórych miꙶ›ni okreś›lonych w pkt 1, wówczas pobiera się™ cztery próbki mię™sa z miꙶ›ni, które sę… dostę™pne;
3) ś‚ę…czna masa pobranych próbek nie powinna być‡ mniejsza niśź 50 g.
3. U nutrii:
1) pobiera się™ dwie próbki mię™sa, kaśźda wielkoś›ci orzecha laskowego, z miꙶ›ni obu filarów przepony w przejś›ciu do czꙶ›ci ś›cię™gnistej albo
2) pobiera się™ jednę… próbkę™ mię™sa wielkoś›ci dwóch orzechów laskowych z miꙶ›nia jednego filaru przepony - w przypadku gdy drugi filar przepony jest niedostę™pny, albo
3) pobiera się™ dwie próbki mię™sa kaśźda wielkoś›ci orzecha laskowego z czꙶ›ci śźebrowej lub mostkowej przepony - w przypadku braku miꙶ›ni obu filarów przepony, albo) pobiera się™ dwie próbki mię™sa, kaśźda wielkoś›ci orzecha laskowego, z:
a) miꙶ›ni ję™zyka,
b) miꙶ›ni śźuchwowych lub mię™dzyśźebrowych - w przypadku braku miꙶ›ni przepony.
II. Zasady dostarczania próbek do urzę™dowego lekarza weterynarii
1. Próbki powinny być‡ dostarczone do urzę™dowego lekarza weterynarii:
1) niezwś‚ocznie po dokonaniu uboju, nie póśşniej niśź 24 godziny od terminu uboju zwierzę™cia, z którego tuszy próbki zostaś‚y pobrane;
2) niezwś‚ocznie po dokonaniu odstrzaś‚u, nie póśşniej niśź 48 godzin od dokonania odstrzaś‚u.
2. Próbki powinny być‡ przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegaję…cych rozkś‚adowi gnilnemu mię™sa, przy czym próbki nie mogę… być‡ mrośźone.
3. Dostarczaję…cy próbki powinien poinformować‡ urzę™dowego lekarza weterynarii o:
1) wieku zwierzę™cia;
2) miejscu pochodzenia zwierzę™cia;
3) czꙶ›ci zwierzę™cia, z której zostaś‚y pobrane próbki do badania.
Mię™so świń„, nutrii i dzików nie może zostać‡ spośźyte ani przetworzone przed badaniem na obecnoś›ę‡ wś‚oś›ni i uzyskaniem zaś›wiadczenia o przeprowadzeniu badania z wynikiem ujemnym.
Jednocześ›nie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie:
– uboju może dokonać‡ przyuczony ubojowiec, po pozbawieniu zwierzę™cia ś›wiadomoś›ę‡,
– zabrania się™ uś›miercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecnoś›ci,
– fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosię‡ w Biurze Powiatowym ARiMR w Sycowie,

Wzór powiadomienia lekarza weterynarii do pobrania.Opublikował: Tadeusz Partyka
Publikacja dnia: 19.12.2014
Podpisał: Tadeusz Partyka
Dokument z dnia: 19.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 383