RSS
A A A K
SmodBIP

Załatwianie spraw

Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastę™pca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w kaśźdy piątek w godzinach od 15.00 do 16.30.

W przypadku, gdy piątek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się™ w najbliższy dzieś„ powszedni.


Skargi i wnioski mogę… być‡ wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocę… telefaksu, poczty elektronicznej, a takśźe ustnie do protokoś‚u.
Skargi i wnioski niezawieraję…ce imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się™ bez rozpoznania.

Skargi, wnioski i petycje sę… przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów  Kodeksu Postę™powania Administracyjnego - Rozdział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) .Opublikował: Tadeusz Partyka
Publikacja dnia: 22.03.2011
Podpisał: Tadeusz Partyka
Dokument z dnia: 11.10.2010
Dokument oglądany razy: 6 532